Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Đề tài “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thanh Hương

Đơn vị chủ trì: Ban quản lý kinh doanh UBCKNN

Mã đề tài: UB.05.03

LỜI MỞ ĐẦU

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thị trường chứng khoán (TTCK) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Là một thể chế tài chính bậc cao, một ngành kinh tế hiện đại, TTCK là kênh dẫn vốn huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế đến những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội và khả năng sinh lời cao nhất cho các nhà đầu tư. Đồng thời TTCK còn tạo tính thanh khoản cho các công cụ đầu tư, giúp các nhà đầu tư dễ dàng chuyển chứng khoán thành tiền và ngược lại, là nơi truyền tải thông tin công khai, công bằng, minh bạch đến cho nhà đầu tư.

Với mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2020 là phấn đấu đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp, có cơ sở kỹ thuật hiện đại mà một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công đó là nguồn vốn đầu tư. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, các nguồn vốn của nhà nước, ngân hàng và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  cũng còn nhiều hạn chế. Do đó, đòi hỏi Việt Nam phải có xây dựng được một kênh huy động vốn trung và dài hạn mới. TTCK Việt Nam ra đời với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đó đồng thời thúc đẩy cải cách DNNN, nâng cao khả năng cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.

Một nhân tố đóng vai trò quan trọng thúc đẩy TTCK hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững đó là các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán như các công ty chứng khoán, tổ chức tư vấn đầu tư, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư, tổ chức định mức tín nhiệm…Các tổ chức này thực hiện vai trò cầu nối giữa các tổ chức phát hành, các nhà đầu tư với thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, chủ  yếu thông qua các hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản, nhờ đó hàng hoá trên TTCK ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng, được lưu thông và có tính thanh khoản cao.

Tuy nhiên, qua hơn sáu năm TTCK Việt Nam đi vào hoạt động, chúng ta thấy khuôn khổ pháp lý điều chỉnh trực tiếp các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán còn rất phân tán, thiếu đồng bộ. Văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực chứng khoán đang có hiệu lực thi hành mới chỉ ở cấp Nghị định nên hiệu lực pháp lý thấp và tạo ra nhiều xung đột pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 05/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến 2010 và các chương trình hành động của Chính phủ cũng như xuất phát từ thực trạng TTCK trong thời gian qua, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước luôn coi trọng việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK, trong đó có việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên TTCK Việt Nam. Hơn nữa, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc gia nhập AFTA, WTO  buộc Việt Nam phải mở cửa thị trường tài chính trong đó có TTCK. Tất cả những vấn đề này trong thực tế ở Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống và tổng kết kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh mới khi nền kinh tế Việt Nam đang nằm trong tiến trình hội nhập này. Do đó, vấn đề  cấp bách đặt  ra là nghiên cứu “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực tế và có tính hệ thống, nhóm tác giả đề tài đưa ra quan điểm định hướng phát triển các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định và  bền vững của TTCK Việt Nam.

Vậy làm thế nào để xây dựng hệ thống pháp lý điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên TTCK một cách hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của TTCK, tạo tính minh bạch cho thị trường, bảo vệ nhà đầu tư là một vấn đề  được các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới rất coi trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên thế giới cũng phát triển không ngừng, nảy sinh ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Các vụ án Enron, WorldCom ở Mỹ hay Parmalat ở Ý đã từng làm chấn động thị trường tài chính thế giới, gây ra những tác động tiêu cực rất lớn là những minh chứng sống động cho sự quan ngại của các nhà quản lý TTCK trên thế giới. Chính vì vậy việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý mới cho các tổ chức này đang thu hút mối quan tâm lớn của các nhà quản lý TTCK, các nhà nghiên cứu kinh tế và pháp luật trên thế giới.

Tại Việt Nam, đã có một vài đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này trong giai đoạn đầu khi TTCK đi vào hoạt động. Tuy nhiên, các đề tài nghiên cứu trong điều kiện chưa có thực tiễn, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mới ở giai đoạn đầu áp dụng, quy mô nhỏ, nhiều nghiệp vụ chưa triển khai, hiểu biết của người đầu tư về lĩnh vực chứng khoán còn hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trên TTCK Việt Nam là một vấn đề rất cần thiết, cấp bách đối với các nhà quản lý thị trường chứng khoán của Việt Nam.

 Đề tài nghiên cứu này giới hạn trong phạm vi khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, cụ  thể đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoạt động trên TTCK Việt Nam trên cơ sở hệ thống hoá kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng hệ thống pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, đánh giá thực trạng khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của Việt Nam để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của Việt Nam.

 

MỤC LỤC 

 

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1.

 Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.1. 

Cơ sở lý luận về tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm

1.1.2.

Mô hình tổ chức của tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.1.3.

Đặc điểm pháp lý

1.2.

Một số nguyên tắc chung trong pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

1.2.1.

Mục tiêu

1.2.2.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của IOSCO đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

1.2.3.

Những nét đặc trưng trong tổ chức của TCKDDVCK

1.2.4. 

Nguyên tắc tài chính và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

1.3.

Cơ chế kiểm soát việc tham gia hoạt động KDDVCK

1.3.1.

Cơ chế quản lý hoạt động KDDVCK

1.3.2.

Các loại hình KDDVCK

1.4.

Nội dung cơ bản của pháp luật về tổ chức và hoạt động TCKDDVCK

1.4.1.

Khái niệm

1.4.2.

Hệ thống pháp luật về  TCKDDVCK

1.5.

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng khung pháp luật về tổ chức và hoạt động của TCKDDVCK

1.5.1.

Môi trường kinh tế, xã hội và sự phát triển của thị trường chứng khoán

1.5.2.

Môi trường pháp lý

1.5.3.

Hội nhập kinh tế

1.5.4.

Trình độ nhận thức của nhân dân

Chương 2.

Kinh nghiệm của một số nước và phápluật Việt Nam điều chỉnh tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

2.1.

Pháp luật một số nước về tổ chức và hoạt độngTCKDDVCK

2.1.1.

Pháp luật về tô chức và hoạt động TCKDDVCK của một số nước phát triển

2.1.2.

Pháp luật về tô chức và hoạt động TCKDDVCK của các nước mới nổi

2.1.3.

Pháp luật về tô chức và hoạt động TCKDDVCK của một số nước chuyển đổi

2.2.

Pháp luật về tô chức và hoạt động  TCKDDVCK ở Việt Nam

2.2.1.

Các quy định pháp luật chuyên ngành

2.2.2.

Quy phạm pháp luật chung liên quan đến TCKDDVCK

Chương 3.

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

3.1.

Quan điểm định hướng, mục tiêu hoàn thiện khung pháp luật

3.1.1.

Nguyên lý chung

3.1.2.

Quan điểm định hướng

3.1.3.

Mục tiêu

3.2.

Thời cơ và thách thức

3.2.1.

Thời cơ

3.2.2.

Thách thức

3.3.

Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật

3.3.1.

Giải pháp hoàn thiện pháp luật chuyên ngành

3.3.2.

Giải pháp về cơ chế quản lý cấp phép

3.3.3.

Một số giải pháp về việc tham gia kinh doanh chứng khoán của bên nước ngoài tại Việt Nam và việc tham gia kinh doanh chứng khoán của TCKDDVCK Việt Nam tại nước ngoài

3.3.4.

Giải pháp về quản trị công ty

3.3.5.

Giải pháp đồng bộ hoá các quy phạm pháp luật chung có liên quan

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.05.03
Chủ biên: TS. Bùi Thanh Hương
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Một số giải pháp phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền về chứng khoán và...
Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà...
Hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Quản lý mức vốn khả dụng của các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam”
Đề tài “Các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ các doanh...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735173
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng