Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”

Đề tài: “Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Đức Long

Đơn vị chủ trì: Thanh tra UBCKNN

Mã đề tài: UB.05.05

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/07/ 1998. Sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đến ngày 08/03/2005. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.Điểm khác biệt căn bản giữa hai Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội là phạm vi hoạt động và đối tượng tham gia đăng ký giao dịch. Mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội được xây dựng trên cơ sở chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là thị trường phi tập chung (OTC) cơ chế hoạt động ban đầu gồm có:

-Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Tổ chức thị trường thứ cấp: giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết theo cơ chế thoả thuận;giao dich các chứng khoán không đủ điều kiện niêm yết hoặc chưa niêm yết sẽ được đăng ký tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với điều kiện thủ tục đơn giản. Về cơ chế giao dịch, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có sự khác biệt nhất định với Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh. Trong đó, Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh chủ yếu theo phương thức giao dịch tập trung, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện chủ yếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận- mô hình ban đầu của thị trường OTC

Với nhận thức chung rằng: “Việc duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng, nhưng không ít khó khăn và thách thức”.

Để đạt được mục tiêu trên, việc cần thiết và cấp bách là phải xác lập một “Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội”. Hệ thống giám sát vừa phản ánh được những đặc trưng cơ bản của hoạt động giám sát thị trường theo thông  lệ quốc tế, đồng thời, đòi hỏi phải phù hợp với đặc thù của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn đầu hoạt động và các năm tiếp theo đến năm 2010.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Tổng quan về hệ thống giám sát thị trường chứng khoán

Chương 2. Thực trạng hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội           

Chương 3. Giải pháp xây dựng hệ thống giám sát  các hoạt động trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm, những vấn đề cơ bản về hệ thống giám sát thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm hệ thống giám sát

1.1.2.

Nguyên  tắc hoạt động của hệ thống giám sát

1.1.2.1.

Nguyên tắc  công bằng

1.1.2.2.

Nguyên tắc minh bạch

1.1.2.3.

Nguyên tắc kịp thời

1.1.3.

Vai trò chức năng của hệ thống giám sát

1.1.3.1.

Vai trò

1.1.3.2.

Chức năng

1.1.4.

Đối tượng giám sát

1.1.4.1.

Tổ chức phát hành thự hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1.1.4.2.

Công ty đại chúng

1.1.4.3.

Các tổ chức niêm yết

1.1.4.4.

Các công ty chứng khoán

1.1.4.5.

Công ty quản lý quỹ

1.1.4.6.

Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán và những người có liên quan

1.1.5.

Chủ thể giám sát

1.1.5.1.

Ủy ban Chứng khoán

1.1.5.2.

Sở giao dịch chứng khoán, Trungtaam giao dịch chứng khoán

1.1.5.3.

Các tổ chức trung gian với tư cách là tổ chức tự quản

1.1.6.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động giám sát

1.2.

Nội dung, quy trình giám sát trên Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.2.1.

Nội dung giám sát thị trường trên Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.2.1.1.

Giám sát các tổ chức niêm yết

1.2.1.2.

Giám sát hoạt động của các thành viên Trung tâm giao dịch

1.2.1.3.

Giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán

1.2.1.4.

Giám sát các hoạt động công bố thông tin

1.2.2.

Quy trình giám sát thị trường trên Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.2.2.1.

Theo dõi các giao dịch chứng khoán để phát hiện “Các dấu hiệu vi phạm”

1.2.2.2.

Kiểm tra, điều tra chính thức

1.3.

Kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng hệ thống giám sát thị trường

1.3.1.

Kinh nghiệm các nước

1.3.1.1.

Hoạt động giám sát tại Sở giao dịch chứng khoán Newyork (NYSE)

1.3.1.2.

Hoạt động giám sát tại sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE)

1.3.1.3.

Hoạt động giám sát tại sở giao dịch Hà Quốc  (KSE)

1.3.2.

Bài học kinh nghiệm

1.3.2.1.

Về cơ chế quản lý giám sát thị trường

1.3.2.

Bài học kinh nghiệm

1.3.2.1.

Về cơ chế quản lý giám sát thị trường

1.3.2.2.

Theo dõi giao dịch

1.3.2.3.

Quy định niêm yết

1.3.2.4.

Công bố thông tin liên tục đối tượng niêm yết 

1.3.2.5.

Quy định đối với thành viên của Sở giao dịch

1.3.2.6.

Ứng dụng công nghệ tin học

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG  GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TREN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

2.1.

Thực trạng hoạt động giám sát các tổ chức đăng ký giao dịch tren Trung tâm giao dịch chứng  khoán Hà Nội

2.1.1.

Đặc trưng của các tổ chức đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.1.1.1.

Thủ tục và điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.1.1.2.

Các tổ chức đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.1.2.

Đánh giá hoạt động giám sát các tổ chức đăng ký giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.1.2.1

Kết quả giám sát các tổ chức đăng ký giao dịch

2.2.

Thực trạng hoạt động giám sát các công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2.1.

Thực trạng hoạt động giám sát các công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2.1.1.

Điều kiện làm thành viên

2.2.1.2.

Chủ thể quản lý

2.2.1.3.

Nghĩa vụ tuân thủ của công ty chứng khoán thành viên

2.2.2.

Đánh giá hoạt động giám sát các công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2.2.1.

Kết quả giám sát các công ty chứng khoán thành viên

2.2.2.2.

Đánh giá công tác giám sát các công ty chứng khoán thành viên

2.3.

Thực trạng hoạt động giám sát các giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.3.1.

Đặc trưng cảu Hệ thống giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch

2.3.1.1.

Hệ thống giao dịch

2.3.1.2.

Phương thức giao dịch

2.3.2.

Đánh giá hoạt động giám sát giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.3.2.1.

Kết quả giám sát giao dịch

2.3.2.2.

Đánh giá công tác giám sát giao dịch

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHƯNG KHOÁN HÀ NỘI

3.1.

Giải pháp xây dựng hệ thống giao sát các hoạt động trên trung tâm gaio dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.1.

Xây dựng hệ thống giám sát các tổ chức đăng ký trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.1.1.

Nội dung giám sát các tổ chức đăng ký giao dịch gồm

3.1.1.2.

Xây dựng quy trình giám sát các tổ chức đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.2.

Xây dựng hệ thống giám sát các  thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.2.1.

Mô hình quản lý thành viên tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.2.2.

Xây dựng quy trình giám sát các thành viên của Trung tâ, giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.3.

Xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động giao dịch trênTrung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.3.1.

Đặc điểm

3.1.3.2.

Mục tiêu giám sát các hoạt động giao dịch

3.1.3.3.

Phương pháp giám sát các hoạt động giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.3.4.

Giám sát hoạt động giao dịch của các đối tượng tham gia đầu tư trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.3.5.

Hệ thống chỉ têu “cảnh báo” giao dịch

3.1.4.

Xây dựng hệ thống giám sát công bố thông tin trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.1.4.1.

Nội dung quản lý, giám sát

3.1.4.2.

Quy trình giám sát công bố thông tin

3.2.

Điều kiện thực hiện các giải pháp

3.2.1.

Cơ sở pháp lý

3.2.2.

Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật

3.2.3.

Điều kiện về con người

3.3.

Cưỡng chế thực thi pháp luật

3.3.1.

Cơ cấu tổ chức

3.3.2.

Cưỡng chế thực thi và điều tra

3.3.2.1.

Vai trò của phòng Cưỡng chế thực thị và kiểm tra

3.3.2.2.

Quy trình điều tra và giám sát cưỡng chế thực thi

3.4.

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.05.05
Chủ biên: ThS. Hoàng Đức Long
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Phiên bản mới Photoshop toàn tập 7.0
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 2003
Tư duy phát triển hiện đại
Đề tài “Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường Chứng khoán- Kinh nghiệm Quốc...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734959
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng