Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập”

Đề tài “Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao  dịch bất hợp pháp  trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập”

 

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh

Đơn vị chủ trì: Vụ hợp tác Quốc tế UBCKNN

Mã  đề tài: UB.04.09

LỜI MỞ ĐẦU           

 Duy trì tính vẹn toàn của các thị trường chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư  là mục tiêu  tối cao của cơ quan quản lý chứng khoán. Để thực hiện  được mục tiêu này, phòng tránh, phát hiện  và xử lý những hành vi  bất  hợp pháp trên thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ cấp thiết mà mọi cơ quan quản lý chứng khoán đều phải đối mặt. Làm thế nào để phòng ngừa, phát hiện và xử lý một cách hữu hiệu các giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự phát triển vượt bậc của công nghệ cao? Đó chính là vấn đề mà hiện nay tất cả các Ủy ban Chứng khoán coi là có tầm quan trọng hàng đầu. Ngày nay, tất cả các quốc gia đều đi đến nhận định rằng: Muốn phòng chống và phát hiện kịp thời các hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện nay thì không một biện pháp nào hữu hiệu hơn Hợp tác quốc tế. Các diễn đàn của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán IOSCO gần đây cũng đã thống nhất và đưa ra thông điệp: “Nhiệm vụ bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đòi hỏi các cơ quan quản lý chứng khoán phối hợp chặt chẽ với nhau để ngăn chặn tình trạng sử dụng thị trường vốn quốc tế cho các hoạt động rửa tiền, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và các hình thức tội phạm tài chính khác. Các chuẩn mực quản lý quốc tế chặt chẽ, sự phối hợp và một cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả là những công cụ cần thiết để đạt được mục tiêu trên”. Về phía IOSCO cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho sự đối thoại giữa các Ủy ban Chứng khoán quốc gia, hỗ trợ các Ủy ban này phản ứng kịp thời với những hiện tượng tiêu cực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống lại những hoạt động bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán.

            Mới ra đời và đi vào hoạt động được hơn bốn năm, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phải đối mặt với những hoạt động kinh doanh chứng khoán bất hợp pháp ở mức độ tinh vi. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian bởi thị trường càng phát triển bao nhiêu thì các hành vi bất hợp pháp càng trở nên đa dạng và phức tạp bấy nhiêu. Đây là một đặc điểm tất yếu của thị trường chứng khoán mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sớm nhận thức, đánh giá và có biện pháp phòng ngừa. Với lợi thế của người đi sau, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể áp dụng những kinh nghiệm trong phòng chống, phát hiện và xử lý những hành vi bất hợp pháp thực hiện trên thị trường chứng khoán của các thị trường phát triển.

 

          Về phương diện lý thuyết, các hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán từ mươi, mười năm năm trở lại đây luôn là đề tài mà các cơ quan quản lý chứng khoán, các trung tâm nghiên cứu khoa học chứng khoán nghiên cứu hướng tới nhằm xây dựng các lý thuyết và thực hiện các biện pháp áp dụng trong phòng ngừa và xử lý hữu hiệu các hành vi này. Chúng càng mang tính thời sự hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà tình trạng giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán đã trở thành một vấn đề cấp thiết do tính chất xuyên biên giới của các giao dịch cũng như phạm vi ảnh hưởng của chúng. Ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học chứng khoán còn ở giai đoạn sơ khai mới chỉ có một công trình nghiên cứu của Ban Thanh tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các hành vi bị cấm và hạn chế trên thị trường chứng khoán mà chưa có một công trình nghiên cứu khoa học mang tính chuyên sâu và học thuật về các giao dịch chứng khoán bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, và đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Đề tài này là một nỗ lực nghiên cứu nhằm bù đắp phần nào sự thiếu hụt đó trong lý thuyết chứng khoán của Việt Nam.

           

Đề tài làm ba chương.

Chương I, các khái niệm cơ bản cũng như các hình thái truyền thống của các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán thứ cấp.

Chương II Những nhân tố làm biến dạng các hình thái truyền thống của các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán,

 Chương III Thị trường chứng khoán Việt Nam dưới góc độ phòng chống, phát hiện và xử lý các hành vi bất hợp pháp.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ CÁC GIAO DỊCH BẤT HỢP PHÁP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm  và các laoij giao dịch bất hợp pháp cơ bản trên thị trường chứng  khoán thứ cấp

1.1.1.

Tiêu chí xác định và các loại giao dịch nội gián

1.1.2.

Tiêu chí xác  định  và các loại giao dich thao túng thị trường

1.1.3.

Tiêu chí xác định và các loại giao dịch mang tính lừa đảo

1.1.4

Tiêu chí xác định và các  loại  giao dịch mang tính rửa tiền

1.2.

Một số hành vi bất hợp pháp  trên thị trường chứng khoán sơ cấp

CHƯƠNG II.

GIAO DỊCH BẤT  HỢP PHÁP TRONG BỐI CẢNH  HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM  VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ TRÊN THẾ  GIỚI

2.1.

Những nhân tố làm  biến đổi các hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán

2.1.1.

Sự phát triển của công nghệ cao

2.1.2

Xu hướng toàn cầu hóa

2.2.

Giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.2.1.

Giao dịch nội gián trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.2.2.

Giao dịch thao túng thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.2.3.

Giao dịch lừa đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.2.4.

Giao dịch rửa tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.3.

Một số bài học kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong phòng chống, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp

CHƯƠNG III.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý  hiệu quả các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.

Đánh giá thực trạng  và tiềm năng  phát sinh những giao dịch bất hượp pháp trên thị  trường chứng khoán Việt Nam

3.1.1.

Hệ thống pháp lý điều chỉnh các hoạt động trên thị trường chứng khoán

3.1.2.

Cơ chế điều hành trong công tác thanh tra giám sát thị trường

3.1.3.

Chất lượng tổ chức trung gian  thị trường chứng khoán

3.1.4.

Kiến thức chứng  khoán của công chúng đầu tư

3.1.5.

Cổ  phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

3.1.6.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết

3.1.7.

Sử dụng tiền mặt tràn lan  và hệ thống ngân hàng chưa hoàn thiện

3.1.8.

Hội nhập kinh tế quốc tế

3.1.9.

Sự phát triển của công nghệ thông tin

3.2.

Các  giải pháp nhằm tăng cường  năng lực thị trường trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các  gioa dịch bất hợp pháp

3.2.1.

Hoàn thiện khung pháp lý

3.2.2.

Hoàn thiện cơ chế điều hành trong phòng chống, phát hiện và xử lý các  giao dịch bất hợp pháp

3.2.3.

Giải pháp kỹ thuật trong phòng chống, phát hiện và xử lý các  giao dịch bất hợp pháp

3.2.3.1

Giải pháp phòng chống các  giao dịch bất hợp pháp

3.2.3.2.

Giải pháp nhằm phát hiện các gaio dịch bất hợp pháp

3.2.3.3.

Giải pháp nhằm điều tra các giao dịch bất hợp pháp

3.2.3.4.

Giải pháp nhằm cưỡng chế thực thi

3.2.4.

Nâng cao đạo đức kinh doanh nhằm giảm thiểu tiềm năng giao dịch bất hợp pháp

3.3.

Các  giải pháp nhằm tăng cường  hượp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý  các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán

3.3.1.

Sự cần thiết của cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý  giao dịch bất hợp pháp

3.3.2.

Phát triển cơ chế hợp tác đa phương trong phòng tránh, phát hiện và xử lý giao dịch bất hợp pháp

3.3.2.1.

Nội dung hợp tác đa phương trong phòng tránh, phát hiện và xử lý  giao dịch bất hợp pháp

3.3.2.2.

Xây dựng cơ chế hợp tác đa phương với tư cách là thành viên IOSCO

3.3.2.3.

Xây dựng và tham  gia vào cơ chế  hợp tác trong khu vực và trên thế giới

3.3.3

Phát triển cơ chế hợp tác song phương trong phòng tránh, phát hiện và xử lý giao dịch bất hợp pháp

 

KẾT LUẬN

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.04.09
Chủ biên: ThS. Nguyễn Ngọc Cảnh
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá tại Việt Nam
Đề tài “Xếp hạng thị trường chứng khoán và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán...
Kiếm tiền ở TTCK
Đề tài “Hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và một số giải pháp...
Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735096
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng