Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xếp hạng thị trường chứng khoán và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Long

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý công ty Quản lý quỹ và đầu tư

Mã đề tài: UB.15.04

LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2016 đánh dấu mốc quan trọng cho 20 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong vòng gần 20 năm qua, thị trường chứng khoán đã có bước phát triển vược bậc, khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Tiếp bước với những thành công này, giai đoạn 2016-2020 sẽ là giai đoạn đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ nhất, đây là giai đoạn Việt Nam thực hiện những cam kết về mở cửa, hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ. Thứ hai, đây là giai đoạn gấp rút để hoàn thành chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Do đó, trong vòng 05 năm tới, Việt Nam cần phải có những chuyển mình rõ rệt cả về chính sách vĩ mô nói chung và chính sách cho thị trường chứng khoán nói riêng. Trong giai đoạn này, nếu Việt Nam nằm trong danh sách nâng hạng thị trường mới nổi, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những thành tựu, công sức mà các thế hệ lãnh đạo, các thành viên thị trường và các nhà đầu tư đã dày công xây dựng.

Việc nghiên cứu về xếp hạng thị trường chứng khoán trên thế giới và xác định các điều kiện nâng hạng cho TTCK Việt Nam sẽ góp phần làm rõ hơn bức tranh tổng thể và vị trí của TTCK Việt Nam trên bản đồ thế giới. Định hướng tiến tới nâng hạng thị trường, vì thế, sẽ mang lại cơ hội to lớn cho nền kinh tế, cho TTCK, các doanh nghiệp và nhà đầu tư do việc nâng hạng sẽ khai thông thêm nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam thông qua TTCK. Sâu xa hơn, việc nâng hạng thị trường sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Việt Nam được nhà đầu tư toàn cầu đánh giá là một nền kinh tế thị trường. Từ đó, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để thu hút đầu tư, nâng cao định mức tín nhiệm trên thị trường quốc tế, góp phần không nhỏ trong việc giảm phần bù rủi ro và giảm lãi suất phát hành trái phiếu quốc tế hiện đang khá cao. Vì vậy, tại thời điểm này, việc nghiên cứu về “Xếp hạng thị trường chứng khoán và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam” là cần thiết. Trong lĩnh vực chứng khoán, hiện chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này hoặc các vấn đề có liên quan. Trong năm 2014, UBCKNN đã thành lập Tổ nghiên cứu về nâng hạng thị trường chứng khoán, mục đích chính là nghiên cứu về các tiêu chí cần đáp ứng để nâng hạng từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi của riêng MSCI. Tuy nhiên, nhóm đề tài hy vọng tìm thêm góc nhìn mới về việc nâng hạng thị trường chứng khoán thông qua phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. Do đó, phạm vi của đề tài rộng hơn, không chỉ nghiên cứu riêng về MSCI mà bao gồm cả một số tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán khác trên thế giới, kinh nghiệm của các nước đã nâng hạng thị trường, cũng như đưa ra những so sánh về các tiêu chí khác biệt giữa các tổ chức xếp hạng thị trường lớn. Dựa vào những nghiên cứu, số liệu và so sánh giữa Việt Nam và các nước trong cùng bảng xếp hạng TTCK cận biên các nước cận dưới bảng xếp hạng TTCK mới nổi cũng như các nước vừa nâng hạng, đề tài có thể tìm ra quy trình nâng hạng thị trường chung của các tổ chức, nhận định về vị thế tương đối của TTCK Việt Nam so với các TTCK khác và đưa ra giải pháp nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về kết cấu, khác với một số đề tài khác, do đề tài tập trung nghiên cứu từng tổ chức xếp hạng cụ thể, phần nghiên cứu về tổng quan khái niệm và kinh nghiệm quốc tế được gộp chung vào một chương. Do đó, đề tài chỉ có hai chương, khái quát như sau:

            Chương 1 của đề tài bao gồm bốn phần. Phần đầu của chương đề cập đến tổng quan về hoạt động xếp hạng thị trường chứng khoán. Phần này làm rõ một số lý do chính Việt Nam cần phải nâng hạng thị trường chứng khoán. Phần thứ hai tập trung nghiên cứu một số tổ chức xếp hạng lớn trên thế giới, bao gồm cả MSCI. Đề tài tập trung vào phương pháp luận của từng tổ chức xếp hạng khi trình bày các tiêu chí để xếp hạng thị trường chứng khoán của một nền kinh tế, từ đó đưa ra nhận định về sự khác biệt giữa các phương pháp này. Phần thứ ba tập trung nghiên cứu bài học kinh nghiệm của một số nước đã được nâng hạng thị trường hoặc một số nước bị xuống hạng trong thời gian gần đây. Phần thứ tư tập trung phân tích thêm sự khác biệt giữa các tổ chức xếp hạng để đề xuất cách tiếp cận cho TTCK Việt Nam trên con đường nâng hạng thị trường.

            Chương 2 của đề tài bao gồm 4 phần. Trong đó, phần đầu nêu lên hiện trạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian từ khi thành lập đến nay, những việc đã đạt được trên nhiều khía cạnh. Phần hai tập trung phân tích vị thế của thị trường Việt Nam khi áp dụng những tiêu chí về thị trường mới nổi của các tổ chức xếp hạng. Trong đó nêu lên những điểm đã đạt, những điểm chưa đạt được của Việt Nam và mạnh dạn đề xuất lựa chọn định hướng nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Phần thứ ba, đề tài tập trung đánh giá những thuận lợi và thách thức khi Việt Nam hướng đến nâng hạng thị trường. Đặc biệt làm rõ những thách thức liên quan đến lợi thế cạnh tranh với một số nước ngang bằng với Việt Nam ở bảng xếp hạng thị trường cận biên hoặc một số nước ở cận dưới của bảng xếp hạng thị trường mới nổi mà Việt Nam đang hướng tới. Phần cuối của chương, đề tài tập trung đề xuất những giải pháp tiếp theo mà Việt nam cần áp dụng để hướng đích đến là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thành thị trường mới nổi.

            Lộ trình thực hiện không được nêu rõ do việc xếp hạng thị trường không phụ thuộc vào Việt Nam. Trong khi đó, nội tại Việt nam cũng cần có cơ chế phối hợp cũng như góc nhìn đồng thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền về việc này. Do đó, đề tài chỉ đề xuất phân loại các giải pháp về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giải pháp về cơ chế chính sách và nhóm giải pháp kỹ thuật. Mục tiêu không chỉ hướng tới hàm lượng khoa học của đề tài, mà còn cố gắng có giá trị thực tiễn. Vì vậy, đề tài chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết, chưa thể hiện được hết những khía cạnh về quản lý, chính sách cũng như chưa bao hàm được những thách thức, hạn chế và điều kiện thực hiện.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

XẾP HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Tổng quan về xếp hạng thị trường chứng khoán

1.2.

Các tổ chức và tiêu chí xếp hạng TTCK

1.2.1.

MSCI

1.2.2.

Tổ chức S&P Down Jones

1.2.3.

FTSE

1.2.4.

Russell

1.3.

Kinh nghiệm Quốc tế

1.3.1.

Các nước trong diện nâng hạng thị trường

1.3.2.

Các nước đã được nâng hạng thị trường

1.3.3.

Các nước bị xuống hạng

1.4.

Cách tiếp cận cho TTCK Việt Nam

CHƯƠNG II.

GIẢI PHÁP NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG

2.1.

Hiện trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.

Hàng hóa trên TTCK

2.1.3.

Về niêm yết giao dịch chứng khoán

2.1.4.

Về hệ thống cơ sở nhà đầu tư

2.1.5.

Về hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán

2.1.6.

Về tổ chức thị trường

2.1.7.

Về hoạt động giám sát thị trường

2.1.8

Về quy định pháp lý

2.2.

Đánh giá các tiêu chí nâng hạng thị trường áp dụng cho TTCK Việt Nam

2.2.1.

Đánh giá theo tiêu chí của MSCI

2.2.2.

Theo tiêu chí xếp hạng thị trường mới nổi của S&P

2.2.3.

Đánh giá theo tiêu chí của FTSE

2.2.4.

Lựa chon nâng hạng thị trường chứng khoán

2.3.

Thuận lợi và thách thức

2.3.1.

Thuận lợi

2.3.2.

Thách thức

2.4.

Giải pháp

2.4.1.

Giải pháp về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán

2.4.2.

Giải pháp về cơ chế chính sách

2.4.3.

Nhóm giải pháp kỹ thuật

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.15.04
Chủ biên: ThS. Nguyễn Quang Long
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Kinh doanh ngoại hối và xác định tỷ giá
Đề tài: Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam
Đề tài “Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Một số công cụ chứng khoán phái sinh và khả năng phát triển trên thị trường chứng khoán Việt
Đề tài “Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO kinh nghiệm các nước đề xuất đối với
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848368
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương