Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Hồng Hà

Đơn vị chủ trì: Cục công nghệ Thông tin UBCKNN

Mã đề tài: UB.16.11

MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Đối với bất kỳ TTCK nào trên thế giới, minh bạch là vấn đề cốt lõi để phát triển. Tại Việt, sau 20 năm xây dựng  ngành chứng khoán và hơn 16 năm vận hành, dù đã có bước phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng minh bạch thông tin vẫn tiếp  tục là một mục tiêu hướng tới của TTCK Việt Nam. Công bố thông tin đúng, đủ, kịp thời chính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động của TTCK.

Trong thời gian qua, UBCKNN đã rất chú trọng xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK, trong đó có các văn bản hướng dẫn và điều chỉnh hoạt động công bố thông tin trên TTCK ;Quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trên TTCK thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin như: triển khai Hệ thống Công bố thông tin IDS cho công ty đại chúng, Hệ thống SCMS dành cho công ty chứng khoán, Hệ thống FMS dành cho công ty quản lý quỹ,  đầu tư, ngân hàng lưu ký giá sát; cung cấp cho các đối tượng nêu trên công cụ gửi báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử một cách nhanh chóng và thuận tiện…

Tuy nhiên, hoạt động công bố thông tin trên TTCK hiệt hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế , bất cập như: chưa có kết cấu hạ tầng CNTT về công bố thông tin tổng thể cho TTCK Việt Nam, chưa có chuẩn định dạng chung, thống nhất cho các biểu mẫu báo cáo liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên TTCK, chưa có danh mục thống nhất cũng như hệ thống tiêu chí tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế … Trong khi đó, một trong 5 mục tiêu định lượng mà Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đưa ra là: “ Xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT cho toàn ngành Chứng khoán theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa các định dạng về thông tin, báo cáo, quy chuẩn kết nối cũng như định hướng phát triển, ứng dụng CNTT tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và các thành viên thị trường, đáp ứng cho việc liên kết các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực”.

Trước những tồn tại và yêu cầu nêu trên, đòi hỏi cơ quan quản lý phải có những nghiên cứu đầy đủ, toàn diện để hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên TTCK  Việt Nam. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn đề tài khoa học: “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là nội dung nghiên cứu của  mình.

 Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu và kiến nghị những giải pháp hoàn thiện hệ thống công bố thông tin của UBCKNN; tích hợp các hệ thống tiếp nhận công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán nhằm hỗ trợ thành viên thị trường trong việc công bố thông tin tới nhiều cơ quan quản lý khác nhau .

- Nghiên cứu việc áp dụng ngôn ngữ XBRL trên thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học có thể áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Nghiên cứu phương hướng xây dựng bộ tiêu chí phân loại XBRL cho thị trường chứng khoán Việt Nam (VNS-Taxonomy).

 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp sau đây :

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Tổng quan nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ thống công bố thông tin, nghiên cứ tổng quan ngôn ngữ XB RL và bộ tiêu chí XBRL Taxonomy theo chuẩn I FRS; kết hợp đánh giá, tìm hiểu tình hình các ứng dụng công nghệ thông tin trong công bố thông tin và thực tiễn hệ thống kế toán tại Việt Nam.

- Phương pháp thống kê.

- Phương pháp vật biện chứng.

- Phương pháp so sánh khái quát và điển hình hoá.

- Tổ chức hội thảo.

- Khai thác thông tin trên các phương tiện thông tin: báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học... và trên mạng Internet.

 Những đóng góp của đề tài

- Thứ nhất, tổng kết bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam về hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, kinh nghiệm áp dụng ngôn ngữ XBRL trên thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới.

- Thứ hai, Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay và định hướng xây dựng bộ tiêu chí phân loại XBRL cho thị trường chứng khoán Việt Nam (VNS-Taxonomy).

- Thứ ba, Đề xuất những giải pháp chung và cụ thể cho việc hoàn thiện, tích hợp hệ thống công bố thông tin và áp dụng ngôn ngữ XBRL trong hoạt động báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 03 phần chính:

Chương I. Những vấn đề cơ bản về hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và kinh nghiệm quốc tế ;

Chương II. Thực trạng hoạt động công bố thông tin và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;

Chương III. Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

1.1.

Tổng quan về hoạt động công bố thông tin và hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1.1.2.

Phương tiện công bố thông tin

1.1.3.

Các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán

1.1.4.

Đặc điểm của hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1.1.5.

Nguyên tắc công bố thông tin

1.1.6.

Vai trò của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm soát việc CBTT trên thị trường chứng khoán

1.1.7.

Sự cần thiết của hệ thống công bố thông tin  trên TTCK

1.1.8.

Ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng XBRL

1.2.

Kinh nghiệm quốc tế trong hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1.2.1.

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống công  bố thông tin của Mỹ

1.2.2.

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống công  bố thông tin tại Châu Âu

1.2.3.

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống công  bố thông tin tại Nhật Bản

1.2.4.

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống công  bố thông tin tại Hàn Quốc

1.2.5.

Tình hình áp dụng XBRL trong lĩnh vực  tài chính công bố thông tin  trên thế giới

1.3.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  trong việc xây dựng hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NÀH NƯỚC

2.1.

Thực trạng hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

2.1.1.

Khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

2.1.2.

Quy trình  thực hiện và các biểu mẫu trong báo cáo  và công bố thông tin

2.2.

Thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Thực trạng hệ thống công bố thông tin

2.2.2.

Sự cần thiết tích hợp các hệ thống công bố thông tin trên TTCK

2.3.

Thực trạng các tiêu chuẩn kế toán áp dụng trong hoạt động công bố thông tin tại Việt Nam

2.3.1.

Thực trạng khung pháp lý  về tiêu chuẩn kế toán tại Việt Nam

2.3.2.

Một số bất cập của các tiêu chuẩn  kế toán trong hoạt động  công bố thông tin tại Việt Nam

2.4.

Đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công bố thông tin  tại UBCKNN

2.4.1.

Kết quả đạt được

2.4.2.

Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG III.

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

3.1.

Phương hướng hoàn thiện hệ thống công bố thông tin tại UBCKNN

3.1.1.

Định hướng thay đối khung pháp lý phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công bố thông tin

3.1.2.

Giải pháp tăng khả năng thực thi của cơ quan quản lý thị trường

3.1.3.

Đối với Hệ thống IDS

3.1.4.

Định hướng tích hợp các hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin

3.2.

Nội sung hoàn thiện  hệ thống công bố thông tin của UBCKNN

3.2.1.

Các yêu cầu đối với hệ thống công bố thông tin

3.2.2.

Các chức năng cần thiết của hệ thống công bố thông tin

3.3.

Nghiêm cứu áp dụng ngôn ngữ XBRL  trong công bố thông tin trên TTCK

3.3.1.

Điều kiện áp dụng XBRL trên thị trường chứng khoán

3.3.2.

Đánh giá khả năng áp dụng XBRL trên thị trường chứng  khoán Việt Nam

3.3.3.

Kế hoạch áp dụng chuẩn  XBRL trong công bố thông tin tại Việt Nam

3.3.4.

Các bước cần thiết cho việc tích hợp XBRL trong hệ thống công bố thông tin tại UBCKNN

3.3.5.

Đánh giá tính khả thi của việc áp dụng chuẩn  XBRL trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.4.

Phương hướng xây dựng bộ tiêu chí XBRL Taxonomy  của Việt Nam theo chuẩn kế toán Việt Nam hiện hành và định hướng theo chuẩn Quốc tế IFRS

3.4.1.

Cơ sở xây dựng bộ tiêu chí

3.4.2.

Định hướng một số  giải pháp xây dựng bộ tiêu chí

3.5.

Kiến nghị và đề xuất

3.5.1.

Đề xuất về mặt khuôn khổ pháp lý

3.5.2.

Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí  phân loại XBRL cho thị trường chứng khoán Việt Nam (VNS- Taxonomy)

3.5.3.

Đề xuất xây dựng hệ thống

3.5.4.

Chuyển chức năng cấp mã chứng khoán về UBCKNN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.16.11
Chủ biên: ThS. Trịnh Hồng Hà
Năm xuất bản: 2016

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài: “Hoàn thiện tiêu chí và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức
Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán...
Thị trường chứng khoán và cổ phiếu
Đề tài “Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hoạt động công bố thông tin trên thị...
Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc bán cổ phần của DNNN cho nhà đầu tư...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735212
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng