Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp để xây dựng và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK        

Mã đề tài: CS.2002.03

LỜI MỞ ĐẦU

 Đối với thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam, đại lý đăng ký chứng khoán vẫn còn là định chế hết sức mới mẻ. Trong khi đó, tại các quốc gia khác trên thế giới , đại lý đăng ký cũng với Trung tâm lưu ký chứng khoán là những định chế quan trọng  và không thể thiếu trong hệ thống cơ sở hạ tầng  của một thị trường chứng khoán. Đại lý đăng ký kết hợp  với Trung tâm lưu ký tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng nghi nhận  quyền sở hữu và thay đổi quyền sở hữu bao quát trên toàn bộ một đợt phát hành. Sự tồn tại của Trung tâm Lưu ký hoặc chỉ đại lý đăng ký không cho phép đạt được điều này. Bởi vì hoạt động của mỗi định chế chỉ phù hợp cho một phần của đợt phát hành. Trung tâm lưu ký chỉ thích hợp cho việc theo dõi quyền sở hữu của các chứng khoán đã lưu ký  và giao dịch  qua các sở giao dịch.

Trong  khi đó đại lý đăng ký  theo dõi  việc phát hành chứng chỉ và quyền sở hữu chứng khoán  của taonf bộ đợt phát hành. Như vậy có thể theo dõi quyền sở hữu của taonf bộ đợt phát hành, cần phải có thêm đại lý đăng ký chứng khoán. Chỉ khi nào tính chính xác về quyền sở hữu của chứng khoán được đảm bảo thì hoạt động giao dịch chứng khoán mới an toàn. Mặt khác, chỉ có đại lý đăng ký chứng khoán là loại hình tổ chức chuyên nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông cho các tổ chức phát hành trên quy mô toàn bộ đợt phát hành, là công cụ để nhà nước có thể quản lý về tỷ lệ nắm giữ của từng cá nhân và kiểm tra kiểm soát  việc chuyển nhượng quyền sở hữu.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Tổng quan về hệ thống đại lý  đăng ký chứng khoán và bài học kinh nghiệm từ một số nước

Chương II.Thực trạng về hoạt động đại lý đăng ký chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương III.Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC

I.

Sơ lược về hoạt động đăng ký chứng khoán

1.1.

Một số khái niệm cơ bản về đăng ký chứng và phân biệt đăng ký chứng khoán với những hoạt động khác

1.1.1.

Một số khái niệm cơ bản  về đăng ký chứng khoán

1.1.2.

Phân biệt hoạt động đăng ký  với hoạt động lưu ký chứng khoán

1.2.

Sự cần thiết của hoạt động đăng ký chứng khoán và lợi ích của việc hình thành đại lý đăng ký chứng khoán 

1.3.

Các nguyên tắc chung trong hoạt động đăng ký chứng khoán

1.3.1.

Chính xác kịp thời và tin cậy

1.3.2.

Bảo đảm an toàn trọn vẹn cho tiền và chứng khoán  của TCPH và cổ đông của họ

1.3.3.

Thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra của cổ đông

1.3.4.

Thực hiện kiểm soát nội bộ

1.4.

Mối quan hệ giữa các chủ thể trong hoạt động đăng ký chứng khoán  trên thị trường chứng khoán

1.4.1.

Với tổ chức phát hành

1.4.2.

Với cổ đông

1.4.3.

Với Trung tâm lưu ký

1.4.4.

Với các nhà môi giới (hoặc công ty môi giới)

1.4.5.

Với cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

II.1.

Đại lý đăng ký chứng khoán

1.

Hình thức sở hữu và khuôn khổ pháp lý

1.1.

Hình thức sở hữu

1.2.

Khuôn khổ pháp lý

II.2.

Cơ cấu tổ chức và vận hành của đại lý đăng ký chứng khoán

2.1.

Cơ cấu tổ chức

2.2.

Vận hành

2.2.1.

Các sổ sách được duy trì tại đại lý đăng ký

2.2.1.a.

Sổ đăng ký cổ đông

2.2.1.b.

Sổ kiểm soát

2.2.2.

Phương thức hoạt động

2.2.2.a.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý (sổ đăng ký cổ đông) cho TCPH

2.2.2.b.

Đăng ký quyền sở hữu chứng khoán phát hành mới

2.2.2.c.

Đang ký quyền sở hữu cho chứng khoán hiện hữu

II.3.

Vai trò và chức năng của đại lý chứng khoán

3.1.

Vai trò của đại lý đăng ký chứng khoán

3.1.1.

Là người cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán “sổ đăng ký cổ đông” và các dịch vụ phụ trợ về cổ đông cho TCPH

3.1.2.

Kết hợp với hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ tạo thành một hệ thống trung gian nắm giữ hoàn chỉnh cho thị trường chứng khoán

3.1.3.

Giúp Nhà nước và cổ đông quản lý, kiểm tra việc chuyển nhượng để bảo vệ quyền lợi các bên có liên quan

3.2.

Các chức năng của TCPH chứng khoán

3.2.1.

Duy trì và cập nhật hồ sơ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư

3.3.

So khớp

3.4.

Xử lý cổ tức, các khoản thanh toán khác  và các sự kiện công ty

3.5.

Báo cáo với cơ quan quản lý  về chứng khoán và thị trường chứng khoán các vấn đề liên quan đến tình trạng nắm giữ cổ đông

4.

Một số loại hình dịch vụ của đại lý đăng ký chứng khoán

4.1.

Nhóm các dịch vụ chuyển nhượng

4.2.

Nhóm các dịch vụ về phát hành chứng chỉ chứng khoán

4.3.

Nhóm các dịch vụ phụ trợ khác

III.1.

Mô hình đại lý đăng ký chứng khoán tại một số nước và bài học kinh nghiệm

1.

Mô hình đại lý đăng ký chứng khoán tại Mỹ

1.1.

Vai trò và chức của ĐLĐK

1.2.

Hình thức và khuôn khổ pháp lý

1.3.

Cơ cấu tổ  chức và vận hành của ĐLĐK

1.3.1.

Hội đồng quản trị

1.3.2.

Nhà tư vấn đầu tư

1.3.3.

Các Phòng ban chức năng

1.4.

Các loại hình dịch vụ cung cấp

2.

Mô hình đại lý đăng ký chứng khoán tại Hàn Quốc

2.1.

Mô hình tổ chức và khuôn khổ pháp lý

2.2.

Cơ cấu tổ chức

2.3.

Một số loại hình dịch vụ cung cấp

2.3.1.

Nhóm các dịch vụ liên quan  đến hoạt động phát hành

2.3.2.

Nhóm các dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng

2.3.3.

Nhóm các dịch vụ liên quan  đến hoạt động đăng ký trái phiếu

3.

Mô hình đại lý đăng ký chứng khoán tại Thái Lan

3.1.

Khuôn khổ pháp lý và hình thức  sở hữu

3.2.

Cơ cầu tổ chức công ty lưu ký Thái Lan

3.3.

Các loại hình cung cấp dịch vụ

4.

Bài học kinh nghiệm  từ mô hình đăng ký chứng khoán các nước

4.1.

Đại lý chuyển nhượng và đại lý đăng ký là một

4.2.

Tách riêng dịch vụ của đại lý  và đại lý chuyển nhượng

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Thực trạng hoạt động đăng ký chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.

Nhu cầu đăng ký chứng khoán  trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.1.

Nhu cầu từ phía các cơ quan quản lý

1.1.2.

Nhu cầu từ phía tổ chức phát hành

1.1.3.

Nhu cầu tư phía công ty chứng khoán  thành viên

1.1.4.

Nhu cầu tư phía  nhà đầu tư

1.2.

Mô hình quản lý hoạt động đăng ký chứng khoán hiện nay

1.2.1.

Hình thức và khuôn khổ pháp lý  của đại lý tại trung tâm GDCK Tp. HCM

1.2.2.

Mô hình hoạt động đăng ký chứng khoán tại trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

1.2.2.1.

ủy ban chứng khoán Nhà nước

1.2.2.2.

Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM

1.2.2.3.

Tổ chức phát hành chứng khoán

1.2.2.4.

Các thành viên lưu ký chứng khoán

1.2.2.4.1.

Công ty chứng khoán thành viên

1.2.2.4.2.

Ngân hàng thanh toán

1.2.3.

Chức năng của Đại lý đăng ký chứng khoán tại TTGDCK Tp.HCM

1.2.3.1.

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động đăng ký chứng khoán

1.2.3.2.

Thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký cho TCPH

1.2.3.3.

Thực hiện chức năng làm trung tâm thanh toán

1.3.

Các loại hình dịch vụ đăng ký chứng khoán hiện nay

1.3.1.

Cung cấp dịch vụ cho các chứng khoán đã niêm yết  tại TTGDCK

1.3.1.1.

Đăng ký chứng khoán mới phát hành

1.3.1.2.

Quản lý Sổ cổ đông người sơ hữu chứng khoán  đã lưu ký

1.3.1.3.

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán

1.3.1.4.

Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

1.3.1.4.1.

Thực hiện quyền bỏ phiếu chứng khoán

1.3.1.4.2.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1.3.1.4.3.

Thực hiện quyền cổ tức bằng tiền

1.3.1.4.4.

Thực hiện  quyền nhận vốn gốc và lãi chứng khoán

1.3.1.4.5.

Thực hiện các nghiệp vụ  đăng ký chứng khoán liên quan đến tăng vốn của TCPH

1.3.2.

Cung cấp dịch vụ cho các chứng khoán niêm yết

1.3.2.1.

Nhóm các dịch vụ về chuyển nhượng

1.3.2.2.

Nhóm các dịch vụ về phát hành chứng chỉ

1.3.2.3.

Nhóm các dịch vụ phụ trợ khác

1.4.

Thực trạng hoạt động đăng ký lưu ký chứng khoán

1.4.1.

Nguồn nhân lực  về nhân sự phục vụ cho hoạt động đăng ký chứng khoán

1.4.2.

Về mô hình  hoạt động của hệ thống đăng ký chứng khoán

1.4.3.

Về hàng hóa tham gia thị trường và  các dịch vụ cung cấp

1.4.4.

Về mức độ tự động hóa và quản lý rủi ro trong hoạt động đăng ký chứng khoán

II.

Đánh giá hoạt động đăng ký chứng khoán tại TTGDCK Tp.HCM

1.

Hệ thống  văn bản pháp quy

1.1.

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đăng ký lưu ký chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.

Một số vấn đề về thực trạng định chế pháp lý ĐLĐK chứng khoán

1.3.

Thực trạng về định chế cơ chế  hoạt động của ĐLĐK chứng khoán trên thị trường chứng khoán

1.4.

Thực trạng về định chế liên quan khác

1.4.1.

Pháp luật về hình thức chuyển quyền sở hữu

1.4.2.

Pháp luật về thủ tục tiến hành thay đổi quyền sở hữu cho việc huyển nhượng chứng khoán và đăng ký chứng khoán cầm cố

2.

Cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống phần mềm đăng ký chứng khoán

3.

Các laoij hình dịch vụ cung cấp

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN ĐLCK TẠI TTGDCK

I.

Giải pháp trước mắt- xây dựng đại lý đăng ký chứng khoán (giai đoạn 2002-2007)

1.

Hình thức sở hữu và khuôn khổ pháp lý

1.1.

Hình thức sở hữu

1.2.

Khuôn khổ pháp lý

2.

Cơ cấu tổ chức và vận hành

3.

Vai trò và chức năng

4.

Cơ sở vật chất kỹ thuật

5.

Các loại hình dịch vụ cung cấp

5.1.

Đăng ký lưu ký chứng khoán phát hành

5.2.

Quản lý và theo dõi Sổ đang ký người sở hữu chứng khoán hoặc sổ cổ đông

5.3.

Quản lý, đăng ký, cập nhật và theo dõi sổ đang ký chuyển nhượng  chứng khoán, sổ đang ký chứng khoán cầm cố

5.3.1.

Quản lý, đăng ký, cập nhật và theo dõi sổ đăng ký chứng khoán cầm cố

5.3.2.

Quản lý, đăng ký, cập nhật và theo dõi chứng khoán cầm cố

5.4.

Cung cấp Danh sách  người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của TCPH hoặc cơ quan chức năng quản lý

5.5.

Thực hiện dịch vụ gửi thư mời họp  đến các cổ đông  và nghi biên bản cho đại hội cổ đông tổng hợp và báo cáo kết quả bỏ phiếu

5.6.

Cung cấp thông tin liên quan đến TCPH chứng khoán và phát hành chứng khoán

5.7.

Thực hiện các quyền cho TCPH và người sở hữu

5.8.

Đăng ký, quản lý và phát hành chứng khoán  mới và hủy bỏ  những chứng chỉ chứng khoán không còn phù hợp của TCPH phát hành giấy chứng nhận  sở hữu chứng khoán  cho người sở hữu

6.

Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tuyê truyền giáo dục

II.

Các giải pháp lâu dài hoàn thiện và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán

1.

Nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển các loại dịch vụ sản phẩm mới cho thị trường

2.

Xây dưng và hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động của đại lý đăng ký chứng khoán

3.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động của đại lý  đăng ký và phát triển  hệ thống mạng lưới các đại lý phụ trợ thành viên

3.1.

Cơ cấu tổ chức hoạt động  của đại lý đăng ký

3.1.1.

Đại lý đăng ký chứng khoán thuộc TTLK chứng khoán

3.1.2.

Đại lý đăng ký chứng khoán là một công ty  dịch vụ độc lập

3.2.

Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới các ĐLĐK phụ trợ thành viên

4.

Xây dựng nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật

4.1.

Xây dựng hệ thống đăng ký chứng khoán kết nối  với hệ thống gao dịch của TTGDCK (SGDCK) và hệ thống lưu ký chứng khoán của TTLK  để tạo thành một hệ thống liên kết nối thông tin và dữ liệu chứng khoán thống nhất

4.2.

Kết nối với các khách hàng sử dụng dịch vụ ĐLĐK và các đại lý phụ trợ

4.2.1.

Kết nối với các thành viên và chi nhánh

4.2.2.

Kết nối ĐLĐK phụ trợ thành viên

4.2.3.

Kết nối với các TCPH

4.2.4.

Kết nối với ngân hàng chỉ định  thanh toán và chi nhánh trực thuộc

4.2.5.

Kết nối với nhà đầu tư

4.3.

Hoàn thiệu và phát triển hệ thống quản lý thông tin khách hàng

4.4.

Hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống đăng ký chứng khoán

4.4.1.

Sử dụng ISIN  hệ thống mã số chứng khoán

4.4.2.

Áp dụng hệ thống quản lý ISO

4.5.

Xây dựng hệ thống kho liên kết quản lý chứng chỉ chứng khoán và kho lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

4.5.1.

Xây dựng hệ thống kho liên kết quản lý chứng chỉ chứng khoán

4.5.2.

Xây dựng kho lưu trữ chứng từ sỏ sách kế toán

5.

Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: CS.2002.03
Chủ biên: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Phân tích đầu tư chứng khoán
Giới thiệu về thị trường Future và Option
Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần góp phần thúc đẩy sự phát triển TTCK Việt Nam
Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Lớp học chiêu sinh tháng 10/2020 (15/09/2020-13:48)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2020 (03/09/2020-10:00)
Thông báo thi chuyên môn ngày 19/08/2020 đến 21/08/2020 (17/08/2020-14:25)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10185818
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương