Chiêu sinh các khóa học tháng 02/2023 tại TP. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM chiêu sinh các khóa học tháng 02/2023, cụ thể như sau:

Lớp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Mã lớp: BC022023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp khai giảng ngày 20/02/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 10/03/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.800.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 09-10/02/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán khai giảng ngày 21/02/2023. Mã lớp: BL022023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán khai giảng ngày 21/02/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 16/03/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 17h45 đến 20h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 1.800.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 09-10/02/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

----------------------------------------------------------------

Lớp Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 27/02/2023. Mã lớp: MG042023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 27/02/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 17/03/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 2-4-6. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 2.000.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 09-10/02/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp Phân tích đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 28/02/2023. Mã lớp: PT042023. (Đủ số lượng, ngưng chiêu sinh)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán chi nhánh TP. HCM khai giảng khóa học Lớp Phân tích đầu tư chứng khoán khai giảng ngày 28/02/2023. Dự kiến khóa học kết thúc ngày 08/04/2023.

Ghi danh tại: Số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Địa điểm học: 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q3, TP. HCM

Học các ngày 3-5-7. Từ 13h45 đến 16h30

Học viên nộp 2 hình thẻ 3x4 để làm hồ sơ đăng ký học.

Học phí: 3.200.000đ/1 Học viên.

Nhận ghi danh ngày 09-10/02/2023.

Điện thoại: 028.39309042 (Phòng Nghiệp vụ)

Lưu ý: Số lượng 50 học viên