Trang chủ >

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

         Theo Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán:

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tịa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển Trung tâm trong tổng thể chiến lược phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và đào tạo hành nghề dài hạn và hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kế hoạch tuyên truyền và phổ cập kiến thức về thị trường chứng khoán và thị trường vốn; kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thị trường chứng khoán và thị trường vốn.

3. Xây dựng đội ngũ giảng viên cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn.

6. Hợp tác với các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

7. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tổ chức các hội thảo khoa học; thông tin - tư liệu khoa học; phân tích, dự báo hoạt động của thị trường chứng khoán phục vụ công tác quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

8. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; tổ chức đào tạo kiến thức bổ trợ, cập nhật thông tin cho cán bộ quản lý, nhân viên của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

9. Tổ chức, quản lý nghiên cứu, phát triển và đào tạo cấp chứng chỉ quản trị công ty.

10. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn.

11. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

12. Phối hợp tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề trên thị trường chứng khoán theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

13. Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về lĩnh vực thị trường chứng khoán và thị trường vốn.

14. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao.

Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

3. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cung cấp các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, CHI NHÁNH THUỘC TRUNG TÂM

Theo Quyết định số 576/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Chi nhánh thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

1. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

a) Trình Giám đốc Trung tâm để trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Giúp việc cho Hội đồng khoa học chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học, tổ chức xét duyệt đề cương, đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm;

c) Triển khai thực hiện các đề tài, chuyên đề, dự án nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn của Trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, báo cáo chuyên đề về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của Trung tâm;

e) Làm đầu mối biên soạn, biên dịch các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của Trung tâm;

f) Làm đầu mối hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, chuyên môn trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn theo phân công của Giám đốc Trung tâm;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Phòng Đào tạo

a) Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết, kế hoạch đào tạo hành nghề dài hạn và hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Thực hiện quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền và phổ cập kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trên sau khi được phê duyệt;

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị đào tạo trong và ngoài nước tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

d) Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho cán bộ quản lý, nhân viên hành nghề chứng khoán và cá tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo chương trình đào tạo được phê duyệt;

e) Xây dựng đội ngũ giảng viên trong, ngoài Trung tâm và đề xuất với Giám đốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đội ngũ giảng viên kiêm chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

f) Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm;

g) Làm đầu mối hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn theo quy định của pháp luật.

h) Lưu trữ hồ sơ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Phòng Phân tích và Dự báo thị trường

a) Phân tích các thông tin về kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước; phân tích hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán thế giới và các thị trường tài chính có liên quan về trung hạn và dài hạn để xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm cơ sở dự báo, nghiên cứu xây dựng chính sách, đánh giá, quản lý và điều hành thị trường chứng khoán.

b) Sử dụng cá kết quả nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các kết quả phân tích thị trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Trung tâm;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

4. Phòng Quản trị công ty

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo quản trị công ty dài hạn và hàng năm;

b) Thực hiện quản lý công tác đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quản trị công ty; tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ quản trị công ty cho các đối tượng theo quy định của pháp luật và nhu cầu thị trường;

c) Nghiên cứu, phát triển và phổ biến các nguyên tắc, chuẩn mực và phương pháp đánh giá quản trị công ty của các công ty đại chúng;

d) Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo quản trị công ty;

e) Xây dựng diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công ty và mạng lưới các nhà quản trị doanh nghiệp;

f) Thực hiện biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập về quản trị công ty;

g) Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đào tạo quản trị công ty cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5. Phòng Kế toán

a) Thực hiện công tác tài chính – kế toán của Trung tâm theo quy định pháp luật, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tham mưu với Giám đốc Trung tâm về các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những đề xuất, tham mưu của phòng.

b) Trình Giám đốc Trung tâm các quy định về quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, chế độ thưởng, phúc lợi để quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định;

c) Thực hiện theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu – chi, tình hình thực hiện các chi tiêu tài chính và các tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Trung tâm tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

d) Lưu trữ các chứng từ, sổ sách, bảo mật các số liệu kế toán và thực hiện công khai tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Phòng Tư liệu – Tin học

a) Xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm;

b) Làm đầu mối tổ chức thi cấp chứng chỉ chuyên môn của Trung tâm; phối hợp tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề trên thị trường chứng khoán theo phân công của Giám đốc Trung tâm;

c) Làm đầu mối xây dựng và triển khai các sản phẩm, chương trình đào tạo thực hành và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin khác;

d) Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và bảo mật ngân hàng câu hỏi phục vụ thi cấp chứng chỉ chuyên môn và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

e) Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và cập nhật các thông tin, tư liệu về chứng khoán và thị trường chứng khoán phục vụ công tác đào tạo, thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức, nghiên cứu khoa học và lưu trữ của Trung tâm;

f) Chịu trách nhiệm quản trị trang thông tin điện tử của Trung tâm;

g) Xây dựng, tổ chức và quản lý thư viện và thực hiện công tác lưu trữ của Trung tâm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

7. Phòng Hành chính – Tổng hợp

a) Làm đầu mối xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm và chiến lược phát triển Trung tâm trong tổng thể chiến lược phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lập chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm và xây dựng cac báo cáo định kỳ, đột xuất của Trung tâm theo quy định;

c) Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm ban hành các quy định, nội quy và các văn bản liên quan đến công tác hành chính, văn thư và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện;

d) Quản lý trụ sở, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm, sữa chữa, bảo dưỡng định kỳ và theo kế hoạch được phê duyệt;

e) Quản lý, khai thác nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Trung tâm;

f) Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, đối ngoại của Trung tâm; chuẩn bị địa điểm, phương tiện, tài liệu phục vụ khóa học, hội thảo, hội nghị, và các báo cáo chuyên đề của Trung tâm;

g) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng biên chế, thực hiện chính sách liên quan đến lương, thưởng, bảo hiểm, đào tạo cho viên chức và người lao động, công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

8. Chi nhánh Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh

a) Triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, các mặt công tác của Trung tâm tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm;

b) Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo công tác và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

c) Tổ chức, đào tạo, tuyên truyền và phổ cập kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm;

d) Phối hợp tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại các tỉnh, thành phố phía Nam;

đ) Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho cán bộ quản lý, nhân viên hành nghề chứng khoán và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán theo chương trình đào tạo được phê duyệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam;

e) Phối hợp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ về quản trị công ty cho cán bộ quản lý công ty đại chúng theo chương trình đào tạo được phê duyệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam;

f) Hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Trung tâm phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ, kiến thức quản lý khoa học và kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho các tổ chức, cá nhân quan tâm tại các tỉnh, thành phố phía Nam;

h) Quản lý trụ sở, tài sản, trang thiết bị của Chi nhánh Trung tâm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.