Trang chủ >

Đào tạo

Thông báo: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) chính thức triển khai chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh”

          Để chuẩn bị cho sự ra đời và đi vào hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam trong thời gian tới, một trong những việc quan trọng cần triển khai là đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo cho sự vận hành và phát triển thị trường. Nhận thức rõ được điều đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo về chứng khoán phái sinh nhằm cung cấp kiến thức một cách tổng quan, toàn diện, có hệ thống về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Đối với người hành nghề kinh doanh chứng khoán, căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán: tại mục b, khoản 2, điều 20, chương VI có quy định: “Người có 01 trong 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại khoản 1 điều này và có chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán”.

Sau khi xây dựng, hoàn thiện chương trình và được Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Trung tâm Trung tâm chính thức triển khai chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn: “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh” từ tháng 8/2016. Trung tâm xin thông báo để các học viên có nhu cầu đăng ký tham gia học.

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC