Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2015

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2015 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị  thực hiện

1

UB.2015.01

Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ

Ths. Lê Thị Thu Hằng

Vụ Quản lý Phát hành

2

UB.2015.02

Xây dựng ngạch công chức chuyên ngành chứng khoán

Ths. Nguyễn Chính Luận

Vụ Tổ chức cán bộ

3

UB.2015.03

Phát triển sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Trần Thị Hồng Hà

Vụ Phát triển thị trường

4

UB.2015.04

Xếp hạng thị trường chứng khoán và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Nguyễn Quang Long

Vụ Quản lý quỹ

5

UB.2015.05

Quản lý tài sản thế chấp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Ths. Lưu Trung Dũng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

6

UB.2015.06

Giải pháp hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo thị trường chứng khoán phục vụ công tác điều hành chính sách

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng UBCKNN

7

UB.2015.07

Một số giải pháp thúc đẩy thanh tra- điều tra xuyên biên giới của UBCKNN

Ths. Lê Công Điền

Thanh tra UBCKNN

8

UB.2015.08

Nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ths. Nguyễn Thị Huệ

Vụ Pháp chế

9

UB.2015.09

Công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh- Một số đề xuất cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Công Minh

Vụ Giám sát thị trường

10

UB.2015.10

Quản trị rủi ro thanh khoản đối với thị trường chứng khoán

Ths. Hoàng Phú Cường

Vụ Quản lý Kinh doanh

11

UB.2015.11

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông lệ và giải pháp

TS. Trần Quốc Tuấn

Trung tâm NCKH&ĐTCK chi nhánh TP.HCM

12

UB.2015.12

Hoàn thiện cơ chế hoạt động chào mua công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Lê Thị Năng

Cơ quan đại diện UBCKNN tại TP. HCM

13

UB.2015.13

Các giải pháp nâng cao công tác thu lệ phí tại UBCKNN

Ths. Hoàng Đình Thuần

Vụ Tài vụ Quản trị

 

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC