Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2017

         Trung tâm NCKH&ĐTCK  cung cấp danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2017 như sau:

 

TT

Mã số

Tên đề tài/chuyên đề

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

I

Đề tài

1

UB.2017.01

Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng

Ths. Lê Công Điền

Vụ Giám sát công ty đại chúng

2

UB.2017.02

Hoàn thiện tiêu chí và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

Ths.Nguyễn Quốc Dũng

Vụ Tổ chức cán bộ

3

UB.2017.03

Cơ chế ký quỹ giao dịch chứng khoán trên thị trường cơ sở – kinh nghiệm quốc tế và gợi ý về giải pháp cho TTCK Việt Nam

Ths.Trần Thị Hồng Hà

Vụ Phát triển thị trường

4

UB.2017.04

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK niêm yết

CN. Lê Nguyễn Trung Thanh

Vụ Giám sát thị trường

5

UB.2017.05

Khung năng lực người hành nghề trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Trịnh Văn Điển

Trung tâm NCKH&ĐTCK

6

UB.2017.06

Phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly

Vụ Phát triển thị trường

7

UB.2017.07

Quản trị rủi ro thanh khoản đối với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Ths. Lê Nhị Năng

Đại diện Văn phòng UBCKNN tại Thành  phố Hồ Chí Minh

8

UB.2017.08

Các hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới – các vấn đề đặt ra đối với chính sách quản lý và giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ hợp tác quốc tế

II

Chuyên đề

1

CĐ.2017.01

Nghiên cứu mô hình phân phối chứng chỉ quỹ mở tại Việt Nam

CN. Nguyễn Thế Minh

Vụ Quản lý quỹ

2

CĐ.2017.02

Giới thiệu cơ chế kiểm soát biến động giá (VCM) áp dụng cho TTCK Hồng Kông và một số kiến nghị cho hoạt động giám sát giao dịch trên TTCK Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Vụ Giám sát thị trường

3

CĐ.2017.03

Nghiên cứu quy định chào bán cổ phần phổ thông không quy định mệnh giá – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Vũ Phi Vân

Vụ Quản lý chào bán

4

CĐ.2017.04

Giám sát thông tin giao dịch giữa các bên liên quan trong báo cáo tài chính của công ty đại chúng

Ths. Nguyễn Thị Thủy

Vụ Giám sát công ty đại chúng

5

CĐ.2017.05

Hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ - Kinh nghiệm quốc tế và đánh giá khả năng triển khai tại TTCK Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Văn phòng UBCKNN

6

CĐ.2017.06

Kinh nghiệm quốc tế về tránh xung đột lợi ích trong quản trị công ty và khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ Hợp tác quốc tế

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC