Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2018

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2018 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài/chuyên đề

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

I

Đề tài

         

1

UB.2018.01

Định hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý, giám sát thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

TS. Đặng Tài An Trang

Vụ Tổ chức cán bộ

2

UB.2018.02

Nghiên cứu tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán cơ sở và ngược lại - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ Hợp tác quốc tế

3

UB.2018.03

Kiểm soát rủi ro chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Ths. Phùng Nam Thái

Vụ Phát triển thị trường

4

UB.2018.04

Quản trị rủi ro đối với hoạt động giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán tại Việt Nam

CN. Trần Phương Quỳnh

Vụ Quản lý kinh doanh

5

UB.2018.05

Nghiên cứu một số loại hình quỹ mới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Quang Long

Vụ Quản lý quỹ

6

UB.2018.06

Vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam - Thực trạng, khuyến nghị và giải pháp

Ths. Lê Trung Hải

Tổ Fintech

II

Chuyên đề

1

CĐ.2018.01

Tác động của công nghệ tài chính (Fintech) đối với ngành quản lý quỹ Việt Nam

Ths. Đặng Tuấn Hưng

Vụ Quản lý Quỹ

2

CĐ.2018.02

Hoàn thiện nội dung báo cáo giám sát và phân tích giao dịch chứng khoán

CN. Lê Nguyễn Trung Thanh

Vụ Giám sát thị trường

3

CĐ.2018.03

Mô hình quản trị công ty có Ban kiểm toán nội bộ - Kinh nghiệm quốc tế và việc áp dụng tại các công ty đại chúng tại Việt Nam

Ths. Cao Thanh Hải

Vụ Quản lý chào bán

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC