Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2020

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh sách các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2020 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài/chuyên đề

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

I

Đề tài

1

UB.2020.01

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

TS. Đặng Tài An Trang

Vụ Tổ chức cán bộ

2

UB.2020.02

Ứng dụng hệ thống giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các công ty chứng khoán Việt Nam

Ths. Lê Sử Năng

Vụ Quản lý kinh doanh

II

Chuyên đề

1

CĐ.2020.01

Giám sát giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant-CW)

Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

Vụ Giám sát thị trường

2

CĐ.2020.02

Ứng dụng của Robo Advisors trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Hải Nam

Vụ Quản lý quỹ

3

CĐ.2020.03

Ứng dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Đặng Ngọc Hoài

Vụ Giám sát công ty đại chúng

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC