Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2013

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2013 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị  thực hiện

1

UB.2013.01

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Nguyễn Thành Long

Vụ Quản lý quỹ

2

UB.2013.02

Hoàn thiện mô hình công ty chứng khoán Việt Nam

Ths. Hoàng Phú Cường

Vụ Quản lý kinh doanh

3

UB.2013.03

Tìm hiểu về các sản phẩm chứng khoán hóa và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trung tâm NCKH&ĐTCK

4

UB.2013.04

Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất lượng cao đến làm việc tại UBCKNN

Ths. Nguyễn Chính Luận

Vụ Tổ chức cán bộ

5

UB.2013.05

Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến 2020

Ths. Hoàng Mạnh Hùng

Trung tâm NCKH&ĐTCK

6

UB.2013.06

Xây dựng và phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng UBCKNN

7

UB.2013.07

Kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch giữa các bên liên quan

Ths. Bùi Hoàng Hải

Vụ Quản lý chào bán

8

UB.2013.08

Lộ trình và giải pháp hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ Hợp tác quốc tế

9

UB.2013.09

Đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PGS. TS. Lê Hoàng Nga

Trung tâm NCKH&ĐTCK

10

UB.2013.10

Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán thay thế Luật Chứng khoán năm 2006

Ths. Nguyễn Thị Huệ

Pháp chế UBCKNN

11

UB.2013.11

Xây dựng và phát triển công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán ở Việt Nam

TS. Nguyễn Sơn

Trung tâm LKCK

12

UB.2013.12

Xây dựng chế độ kế toán cho chứng khoán phái sinh

TS. Hà Thị Ngọc Hà

Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC