Trang chủ >

Đào tạo

Đào tạo theo yêu cầu về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn và Quản trị công ty dành cho các tổ chức có nhu cầu

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC), theo đó, SRTC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn và Quản trị công ty cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) bên cạnh việc đào tạo 08 chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán dành cho cán bộ, nhân viên các  tổ  chức kinh doanh chứng khoán, công chúng quan tâm; và chương trình đào tạo Quản trị công ty dành cho các cán bộ quản lý trong các công ty đại chúng; SRTC còn triển khai các khóa học khác theo nhu cầu, đặt hàng riêng của các tổ chức về các nội dung có liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn và Quản trị công ty.

Các tổ chức có nhu cầu đào tạo, xin vui lòng liên hệ:

  • Tại thành phố Hà Nội:

            - Phòng Đào tạo, SRTC: 024.35430672/024.35535874 

            - Phòng Quản trị công ty, SRTC: 024.35537065

  • Tại thành phố Hồ Chí Minh: 

            - Phòng Nghiệp vụ, SRTC: 028.3930 9042