Trang chủ >

Đào tạo

Giới thiệu 08 chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) giới thiệu khung chương trình học của 08 khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Khung chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn được điều chỉnh, cập nhật và bắt đầu triển khai từ tháng 4/2024.

 • Chứng chỉ chuyên môn “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.  

 • Thời lượng khoá học: 12 buổi (gồm 11 buổi học và 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 2.600.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về thị trường chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán

3

Chuyên đề 3

Thị trường chứng khoán sơ cấp

4

Chuyên đề 4

Thị trường chứng khoán thứ cấp

5

Chuyên đề 5

Công ty chứng khoán

6

Chuyên đề 6

Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán

7

Chuyên đề 7

Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 

8

Chuyên đề 8

Công bố thông tin trên TTCK

9

Chuyên đề 9

Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán 

10

Chuyên đề 10

Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán 

11

Chuyên đề 11

Ôn tập

12

 

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 • Chứng chỉ chuyên môn “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

 • Thời lượng khoá học: 12 buổi (gồm 11 buổi học và 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC

 • Học phí: 2.400.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Khái quát Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Pháp luật về công ty đại chúng (02 buổi)

3

Chuyên đề 3

Pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng

4

Chuyên đề 4

Pháp luật về thị trường giao dịch chứng khoán

5

Chuyên đề 5

Pháp luật về công ty chứng khoán

6

Chuyên đề 6

Pháp luật về công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

7

Chuyên đề 7

Pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

8

Chuyên đề 8

Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

9

Chuyên đề 9

Quản lý Nhà nước, giám sát, thanh tra và xử lí vi phạm trên thị trường chứng khoán

10

Chuyên đề 10

Pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại trong hoạt động CK&TTCK 

11

 

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 • Chứng chỉ chuyên môn “Phân tích và đầu tư chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

 • Thời lượng khoá học: 15 buổi (gồm 14 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Phân tích và đầu tư chứng khoán”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.200.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về phân tích và đầu tư

2

Chuyên đề 2

Mức sinh lời và rủi ro

3

Chuyên đề 3

Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi

4

Chuyên đề 4

Phân tích kinh tế trong đầu tư chứng khoán (02 buổi)

     
5 Chuyên đề 5 Phân tích và định giá cổ phiếu (03 buổi)

6

Chuyên đề 6

Phân tích và định giá trái phiếu (02 buổi)

7 Chuyên đề 7

Phân tích kỹ thuật (02 buổi)

8

Chuyên đề 8

Ôn tập

9  

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 • Chứng chỉ chuyên môn “Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán, Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.

 • Thời lượng khoá học: 10 buổi (gồm 09 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) cấp chứng chỉ chuyên môn “Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 2.000.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán

2

Chuyên đề 2

Kiến thức và kỹ năng cần thiết của người môi giới CK và tư vấn đầu tư CK
3 Chuyên đề 3 Xây dựng mạng lưới khách hàng và chăm sóc khách hàng

4

Chuyên đề 4

Giao dịch cổ phiếu trên TTCK

5

Chuyên đề 5

Giao dịch trái phiếu trên TTCK

6

Chuyên đề 6

Xung đột lợi ích và giải quyết xung đột lợi ích trong hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư CK

7 Chuyên đề 7 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
8 Chuyên đề 8 Ôn tập 
 • Chứng chỉ chuyên môn “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.

 • Thời lượng khoá học: 09 buổi (trong đó 08 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 1.800.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

2

Chuyên đề 2

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp 

3

Chuyên đề 3

Phân tích các chỉ tiêu tài chính (02 buổi)

 

4

Chuyên đề 4

Dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp 

5

Chuyên đề 5

Chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp 

6

Chuyên đề 6

Nghiên cứu tình huống

7

Chuyên đề 7

Ôn tập và làm bài tập

8

 

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

 • Chứng chỉ chuyên môn “Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính, Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.

 • Thời lượng khoá học: 11 buổi (trong đó 10 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 1.800.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về tư vấn tài chính doanh nghiệp

2

Chuyên đề 2

Lập dự toán ngân sách vốn đầu tư

3

Chuyên đề 3

Tài trợ vốn cho hoạt động của doanh nghiệp (02 buổi)

4

Chuyên đề 4

Chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp 

 

5

Chuyên đề 5

Tái cấu trúc doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

6

Chuyên đề 6

Bảo lãnh phát hành chứng khoán (02 buổi)

7

Chuyên đề 7

Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 

8

Chuyên đề 8

Ôn tập

9   Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC
 • Chứng chỉ chuyên môn “Quản lý quỹ và tài sản” là 1 trong các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc thuộc điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ theo quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán.

 • Thời lượng khoá học: 16 buổi (trong đó 15 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Quản lý quỹ và tài sản”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC
 • Học phí: 3.200.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về ngành quản lý tài sản và hoạt động quản lý danh mục đầu tư

2

Chuyên đề 2

Các lý thuyết về danh mục đầu tư (02 buổi)

3

Chuyên đề 3

Phân bổ tài sản

4

Chuyên đề 4

Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu (02 buổi)

5

Chuyên đề 5

Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (02 buổi)

6

Chuyên đề 6

Một số sản phẩm đầu tư thay thế (02 buổi)

7

Chuyên đề 7

Quản lý rủi ro danh mục đầu tư (03 buổi)

 

8

Chuyên đề 8

Đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư

9

Chuyên đề 9

Thực tiễn công tác quản lý danh mục đầu tư

10

Chuyên đề 10

Ôn tập

11  

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

.
 • Căn cứ quy định tại Thông tư 197/2015/TT-BTC về hành nghề chứng khoán: “Người có một (01) trong ba (03) loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Điều 3 Thông tư 197 và có chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

 • Thời lượng khoá học: 11 buổi (trong đó 10 buổi học, 01 buổi thi cuối khóa làm cơ sở để cấp chứng chỉ cuối khóa chứng chỉ chuyên môn “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh”

 • Giảng viên: giảng viên kiêm chức UBCKNN và giảng viên thỉnh giảng SRTC

 • Học phí: 3.500.000 đ/khóa học/người

Nội dung chi tiết chương trình học:

Buổi

Chuyên đề

Tên chuyên đề

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

2

Chuyên đề 2

Giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

3

Chuyên đề 3

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tương lai

4

Chuyên đề 4

Định giá và sử dụng hợp đồng tương lai

5

Chuyên đề 5

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng quyền chọn

6

Chuyên đề 6

Định giá và sử dụng hợp đồng quyền chọn

7

Chuyên đề 7

Sở Giao dịch CKPS và giao dịch CKPS trên sở giao dịch

8

Chuyên đề 8

Một số công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường OTC

9

Chuyên đề 9

Hoạt động bù trừ và thanh toán trong giao dịch CKPS

10

Chuyên đề 10

Ôn tập

11

 

Thi cấp chứng chỉ trên máy tính tại SRTC

Nguồn: Phòng Đào tạo, SRTC