Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Mẫu thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Tài chính

         Mẫu thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mẫu thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của BTC