Trang chủ >

Đào tạo tại Hà Nội

Thông tư 197/201/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán

          Ngày 03/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2016 và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán và Thông tư số 147/2012/TT-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Tải tại đây