Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2016

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh sách các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2016 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài/chuyên đề

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

I

Đề tài

1

UB.2016.01

Giải pháp thực hiện công tác tinh giản biên chế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2016-2021

TS. Đào Lê Minh

Vụ Tổ chức cán bộ

2

UB.2016.02

Quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Nguyễn Sơn

Vụ Phát triển thị trường

3

UB.2016.03

Đào tạo thường xuyên người hành nghề trên thị trường chứng khoán – kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Ths. Hoàng Mạnh Hùng

Trung tâm NCKH&ĐTCK

4

UB.2016.04

Tăng cường công tác giám sát tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên được chấp thuận trong lĩnh vực chứng khoán

Ths. Lê Thị Thu Hằng

Vụ Giám sát công ty đại chúng

5

UB.2016.05

Mô hình công ty tài chính chứng khoán trên thị trường chứng khoán- Một số khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Bùi Vũ Hoàng

Vụ Quản lý kinh doanh

6

UB.2016.06

Hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Tạ Thanh Bình

Vụ Phát triển thị trường

7

UB.2016.07

Hoàn thiện hệ thống giám sát giao dịch cho thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Ths.Nguyễn Thanh Tùng

Vụ Giám sát thị trường

8

UB.2016.08

Một số giải pháp hoàn thiện công tác phòng ngừa và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths.Đặng Tài An Trang

Văn phòng UBCKNN

9

UB.2016.09

Cơ sở lý luận và thực tiễn trong xác định khoản thu lợi bất chính và thiệt hại cho nhà đầu tư đối với các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán

Ths. Lê Việt Nga

Thanh tra UBCKNN

10

UB.2016.10

Quỹ đầu tư mạo hiểm- kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Quang Long

Vụ Quản lý Quỹ

11

UB.2016.11

Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths.Trịnh Hồng Hà

Cục Công nghệ thông tin

12

UB.2016.12

Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh hàng hóa tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Anh Phong

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

13

UB.2016.13

Phát triển thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

II

Chuyên đề

     

1

CĐ.2016.01

Quỹ đầu tư cộng đồng: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

CN. Nguyễn Thanh Thủy

Vụ Quản lý quỹ

2

CĐ.2016.02

Chính sách thuế, lệ phí và giá dịch vụ đối với hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh

Ths. Phạm Thị Thùy Linh

Vụ Phát triển thị trường

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC